THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa ngày 07/03/2017 về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa trân trọng kính mời Quý  cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

I. Thời gian : Vào lúc 08 giờ 00 ngày 15/4/2017 (Thứ bảy )

II. Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa

Địa chỉ: 198 đường 16/7– P.Ninh Hiệp – Thị xã Ninh Hòa –  Khánh Hòa

III. Nội dung chương trình:

 • Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016.
 • Báo cáo tài chính năm 2016 và việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016 và chi trả thù lao của HĐQT và BKS.
 • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, giám đốc; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2016.
 • Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2016.
 • Thông qua việc chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2017.
 • Kế hoạch SXKD năm 2017.
 • Kế hoạch tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017, phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.
 • Công tác nhân sự:

+ Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

+ HĐQT báo cáo dự kiến thay đổi giám đốc công ty

Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

IV. Thành phần tham dự :

 • Tất cả các cổ đông hiện hữu của công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa.
 • Trường hợp uỷ quyền, cổ đông lập giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có sở hữu từ 10% vốn điều lệ có quyền kiến nghị sửa đổi chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông.
 • Kiến nghị phải được lập thành văn bản gởi đến Hội đồng quản trị chậm nhất 02 ngày trước ngày khai mạc đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ họ tên cổ đông, số lượng cổ phần, nội dung kiến nghị.

Nội dung chương trình đại hội có đăng tải trên trang Website của Công ty www.dothininhhoa.com.vn

 Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị cổ đông gửi phiếu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự về Phòng Kế toán – tài vụ Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa (Địa chỉ 198 đường 16/7 – P. Ninh Hiệp – TX.Ninh Hòa – Tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 0583.847722- 0583.635.998  trước 16h00 ngày  14/4/2017).

        * V vic đ cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

 • Căn cứ điểm a, Khoản 2, Điều 11 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông ngày 14/05/2016:

     “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có các quyền sau đây:

          a) Đề cử Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

 • Căn cứ điểm a và điểm b Khoản 4, Điều 11 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông ngày 14/05/2016:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có các quyền sau đây:

         a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

         b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soátcổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát: cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử 01 ứng viên; trên 20% đến dưới 40% được đề cử 02 ứng cử viên; trên 40% trở lên được đề cử 05 ứng cử viên.”

Để trở thành thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Căn cứ Khoản 4, Điều 51 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:”…Trưởng ban Kiểm soát phải là kế toán viên và phải làm việc chuyên trách tại công ty”
 • Căn cứ Khoản 3, Điều 52 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:”Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban kiểm soát là cổ đông hoặc không nhất thiết là cổ đông của Công ty nhưng phải là người lao động của Công ty”
 • Căn cứ Khoản 4, Điều 52 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:Kiểm soát viên phải có trình độ tối thiểu là trung cấp, am hiểu nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. Đối với chức danh Kiểm soát viên trưởng phải có trình độ đại học kinh tế tài chính, kế toán.”

Như vậy, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nếu muốn đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đủ các tiêu chí đã trích dẫn như trên theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa và gửi đơn đề cử cho Hội đồng quản trị trước 2 ngày khai mạc Đại hội Đồng cổ đông thường niên (chậm nhất là 16 giờ ngày 12/04/2017).

Image1 (2)

 

Mẫu phiếu đăng kí tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên 2017

Image2 (2)

 

Mẫu giấy ủy quyền

 

 

CHƯƠNG TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 15/04/2017

Thời gian và địa điểm:

Thời gian: vào lúc 8:00 – 11:30 ngày 15/4/2017 ( Thứ bảy )

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa

Địa chỉ: 198 đường 16/7, P. Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa

Nội dung chương trình đại hội

 

Thời gian NỘI DUNG GHI CHÚ
7g30-8g30  Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu
 Văn nghệ
8:30– 9:00 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Giới thiệu chủ tọa và thư ký đại hội
Công bố danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội và cổ đông hoặc người đại diện có mặt dự đại hội
Thông qua chương trình đại hội (biểu quyết)
9:00 – 11:30 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và  việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016 và việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.
Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2016.
Báo cáo của Ban Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, giám đốc; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên trong năm 2016.
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo trên
Xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc:
 • Chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông bằng tiền mặt
 • Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2017

  Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017  Thông qua kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017, phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.  Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.  Công tác nhân sự:

+ Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

+ HĐQT báo cáo dự kiến thay đổi giám đốc công ty  Đại hội thảo luận và biểu quyết  Thông qua Nghị quyết đại hội  Bế mạc đại hội

 

Xin trân trọng thông báo!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>