3

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 15/04/2017, Công ty cổ phần đô thị Ninh Hòa đã tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2017, về tham dự Đại hội có hơn 58 cổ đông đại diện cho 217,377 cổ phần chiếm tỉ lệ 97,14% số cổ phần biểu quyết của công ty.

 1 2Đội văn nghệ công ty biểu diễn chào mừng đại hội

 

3

   Ông Dương Văn Lúc  – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc công ty thông qua trương trình đại hội

                                                        – Xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc Chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông bằng tiền mặt

                           – Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2017

 10

                                      Bà Nguyễn Thị Bình – Thành viên HĐQT kiêm phó Giám đốc công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2017

- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017

                   – Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

 4

Bà Nguyễn Thị Hoàng Hạ – kế toán trưởng báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016 và việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, thông qua kế hoạch tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017, phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.


5

 Ông Ngô Công Hải – Thành viên HĐQT kiêm phó giám đốc công ty báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2016

6

Bà Võ Thị Thúy Hòa – Trưởng BKS báo cáo về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, giám đốc; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng kiểm soát viên trong năm 2016.

 

7

Cổ đông Nguyễn Việt Dung  tham gia phát biểu ý kiến tại đại hội

 

8

 Cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát nhiệm kì 2015 – 2020

 

11 12 13

 Chủ tịch HĐQT- kiêm giám đốc công ty, các thành viên HĐQT,  trưởng các bộ phận tặng quà chia tay bà Võ Thị Thúy Hòa.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>